Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                 AUDIO
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa 
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prednášky 2017
   Prednášky 2016
   Prednášky 2014
   Prednášky 2013
   Prednášky 2012
   Prednášky 2011
   Prednášky 2010
   Prednášky 2009
   Prednášky 2008
   Prednášky 2007
   Prednášky 2006
   Prednášky 2005
   Prihlášky na kurzy
   XIX. LS
   Kurzy
   Prečítajte si
   Literatúra
   Archív
   Kniha návštev

 oznam
posledná zmena
15.11.2005

Prednášky 2005

Ponukový list

Energia - základ života

Obsah

Obsah     3
Predhovor    5
Zborník prednášok    7
 Ján Delinčák: Formy a prejavy životnej energie     8
 Marta Delinčáková: Energia v homeopatii     20
 Štefan Farský: Obezita, jej kardiovaskulárne dôsledky a nefarmakologická liečba    24
 Mária Fulová: Energia – základ života     33
 Mária Kleňová: Geneticky modifikované potraviny – hrozba alebo nádej?    37
 Anna Krausová: Energia - nevyčerpateľný prameň    45
 Jozef Kraus: Energia - zdroj i integrita života a zdravia     51
 Pavol Mazúr: Domáci lekár    58
 Jaroslav Pížl: Energetická bilancia života a naše zdravie     64
 Gabriela Sabolová: Fakty o kravskom mlieku    67
 Ignác Škereň: Bioenergia – základ nášho života    71
 Jozef Tomala: Odstránenie fyziologických blokátorov – cesta k nevyčerpateľnej energii     77
Naša poradňa     87
 Stevia cukrová    88
 Energetické desatoro     89
 Klonovanie    89
 Dochucovadlá    90
Malý receptár    91
 Mrkvový koláč    92
 Špenátová ryža     93
 Kapustový šalát    93
 Zeleninový šalát so sójovou majonézou    94
 Kukuričná kaša    95
 Lečo s tofu    95
 Zapekané zemiaky s cuketou    96
 Čína s ROBI mäsom    97
Záver    

 

Formy a prejavy životnej energie
PhDr. Ján Delinčák

   Všetko, čo existuje v našom hmotnom aj nehmotnom svete, všetko, čo vidíme aj čo nevidíme je dielom, výsledkom a prejavom rôznej formy tej istej energie (vlnenia, vibrácie, žiarenia, frekvencie) – to vyhlásil na záver svojej teórie relativity, génius Albert Einstein. Každý život a všetka hmota vo vesmíre je závislá od energie. Energia vytvorila a neustále vytvára hmotu celého nám viditeľného vesmíru, ako sú hviezdy a ich planéty. Šíri sa rôznymi rýchlosťami všetkými smermi z miesta nadbytku na miesto nedostatku. Vo svojej najrýchlejšej vlnovej forme je rýchlejšia ako je rýchlosť svetla, je vše preniknuteľná a všade prítomná...

 

Energia v homeopatii
PharmDr. Marta Delinčáková

   Súčasná medicína západného typu sa sústreďuje na poznanie porúch biochémie, na zachytenie orga-nických zmien v tvare a štruktúre tkanív. V poslednej dobe sa orientuje aj na rozlúštenie genetického kódu. V týchto oblastiach dosiahla medicína neuveriteľné výsledky a ďalšie ju ešte čakajú.
Niektorí biológovia a informatici sa domnievajú, že medicínu treba doplniť o najnovšie poznatky z oblasti informatiky. Informácia spojuje hmotu a to, čo hmotou nie je. Biologická informácia obsahuje hmotu a ener-giu, ktoré sú nosičom informácie a vlastnú informáciu (kód) nehmotnej podstaty. Preto sa tento jav označuje ako energoinformácia...

 

Obezita, jej kardiovaskulárne dôsledky a nefarmakologická liečba
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.

   Globálna epidémia obezity:

  • obezita - u dospelých v Európe prevalencia 10-25%, nadváha 50-70% -WHO 2000,
  • zvýšenie nákladov na zdravotníctvo do 7% (1),
  • obezita - u dospelých v Európe prevalencia 10-25%, nadváha 50-70% -WHO 2000,
  • príčina – na prvom mieste je to zvýšený príjem potravín bohatých na kalórie a znížená fyzická aktivita,
  • alarmujúci vzostup prevalencie u detí a adolescentov – dôsledky pre budúcnosť,
  • nepriaznivý trend zvyšovania BMI - je rovnaký dôvod na znepokojovanie ako v minulosti, vysoký TK a cholesterol,
  • neexistuje žiadny dôvod považovať vzostup BMI za prirodzený dôsledok starnutia (rovnako ako zvyšovanie TK a cholesterolu), všetky tieto nepriaznivé trendy sú, popri genetických vplyvoch, vyvolané hlavne sociálnymi faktormi (životný štýl)...

 

Energia – základ života
MUDr. Mária Fulová

   Dr. Molan: „Keď si uvedomíš, že každá bunka je malá batéria, ktorá vyžaduje neustále nabíjanie pomo-cou potravy ktorú ješ, začneš skutočne premýšľať o svojej strave.“

   Telo človeka tvorí približne 70 biliónov buniek. Aj keď sú od seba oddelené bunečnou blanou a bunky jednotlivých tkanív a orgánov sú vzhľadovo odlišné, vo všetkých neustále prebieha veľké množstvo rovna-kých biochemických reakcií vďaka ktorým bunky získavajú energiu a vytvárajú jednoduché i veľmi zložité látky potrebné pre funkciu i stavbu tela. K udržaniu tohto zložitého, presne pracujúceho systému je pot-rebný dostatočný prísun viac než 50 druhov živín. Naše bunky počas svojho väčšinou krátkeho bunečného života doslova drú, pracujú veľmi intenzívne a ak si uvedomíme aké sú veľké, teda skôr aké sú malé, vidíme, že ich výkony sú obrovské. Ich výkony najlepšie pochopíme, keď si pripomenieme intenzitu práce našich orgánov, ktoré sa z buniek skladajú...

 

Geneticky modifikované potraviny – hrozba alebo nádej?
Bc. Mária Kleňová

   Vývoj vedy a techniky v 20. storočí priniesol veľa poznatkov nielen na úrovni klasických vedných odborov, ale podnietil aj vznik nových technológií a odborov. K týmto patria aj experimenty na úrovni génov a gene-tických materiálov. Vznikol nový vedný odbor – génové inžinierstvo.
   Skôr ako budeme hovoriť o práci tohto odboru a jeho výsledkoch, t. j. o geneticky modifikovaných rastli-nách a živočíchoch, je potrebné zoznámiť sa s niektorými základnými pojmami a podstatou práce s gene-tickým materiálom.
   Základom práce na geneticky modifikovaných organizmoch sa stali poznatky genetiky. Už koncom 18. storočia sa začalo empiricky so šľachtením rastlín a zvierat. Zásadný obrat v názoroch na dedičnosť nastal v druhej polovici 19. storočia, kedy Johann Gregor Mendel (augustiniánsky mních z Brna) zverejnil výsledky svojich hybridizačných pokusov s hrachom...

 

Energia - nevyčerpateľný prameň
PhDr. Anna Krausová

   Pri téme o bioenergii sa mi natíska otázka: Jej získanie je v nás, alebo mimo nás? Tak ako mnoho vecí, ktoré sa týkajú života a jeho najvyššieho tvora – človeka, neexistuje jediná a jednoznačná odpoveď. Isté však je, že naše zdravie – kondícia, začína v hlave!
   Mozog vyvoláva reakcie v krvi. Srdce nerozhoduje, či smrť milovaného človeka je neznesiteľná. Pečeň necíti žiadnu hanbu. Imunitný systém nevie, či je človek zaneprázdnený alebo nie. Krvný tlak nepozná antipatiu. Žalúdok a žlč nevedia nič o pesimizme, bunky o strachu – ale naň reagujú. Lebo nervové bunky tela korešpondujú, takpovediac vzájomne sa rozprávajú. Teda hlava vysiela signály a telo koná. Vplyvom mozgových impulzov sa vyplavujú do krvi napríklad prostriedky, ktoré tlmia bolesť, alebo zvyšujú aktivitu, riadia imunitu a podobne...

 

Energia - zdroj i integrita života a zdravia
MUDr. Jozef Kraus

   Od objavenia teórie relativity Albertom Einsteinom moderná veda nás stále viac utvrdzuje v tom, že celý kozmos je riadený a ovládaný energiou a aj hmota je len určitou formou energie, o čom nás presviedča kvantová fyzika. Najnovšie výskumy v atómovej a subatómovej fyzike ukazujú, že zložky hmoty a s nimi súvisiace základné javy sú navzájom späté, že ich nemožno chápať ako izolované entity, ale ako integrálne častice zjednoteného celku. To vytvára celostný-holistický pohľad na vesmír v ktorom žijeme a zároveň vo vedeckých disciplínach to zákonite vedie k interdisciplinárnej spolupráci a integrácii.
   V kvantovej fyzike dnes pokladáme za posledné, ďalej nedeliteľné častice leptóny (ľahké častice) a kvarky. Existujú ešte neutrína, ďalej fotóny a gluóny – častice sprostredkujúce vzájomné pôsobenie. Čím v menších mierkach dnes fyzici pracujú, tým viac tvrdia, že sú bližšie k otázke tzv. Big Bandu (Veľkého tresku) – čiže momentu vzniku sveta...

 

Domáci lekár
Mgr. Pavol Mazúr

    Alergie
    Alergie sú hyperaktívne reakcie nášho organizmu na styk s protilátkou (alergénom). Alergénmi môžu byť rôzne aktívne látky, hlavne bielkovinovej povahy, ale i iné látky s jednoduchou štruktúrou (peľ, lieky, potra-viny a pod.). Dnes je už veľa ochorení, ktorých vznik vysvetľujeme alergickým mechanizmom, napr. prie-dušková astma, senná nádcha, pŕhľavka a iné. Zo skúseností sú známe rôzne prostriedky na zlepšenie tohto nepríjemného ochorenia, ktoré je rozšírené hlavne u detí. Je známe, že napr. senná nádcha u detí sa môže zlepšiť dlhším pitím čaju z pŕhľavy.

    Liečba:
   Organizmus sa snaží vysporiadať sa s alergénmi a uvoľňuje množstvo látok, ktoré však v konečnom dôsledku pri nedostatočnej imunite škodia organizmu...

 

Energetická bilancia života a naše zdravie
Ing. Jaroslav Pížl

   Bez energie niet života. Ale čo je to vlastne energia? Tento výraz pochádza z gréčtiny a znamená „pôso-biacu silu“. Fyzik by zasa povedal že je to „schopnosť konať prácu“. Ak ju vzťahujeme na človeka, tak mnohorakú. Ako telesnú, hlavne pohybovú, tak aj metabolickú ale i duševnú. Prejavuje sa aj v citovej a vzťahovej oblasti.
   Energiu nie je možné zničiť iba premeniť. Dokonca aj hmota sa môže premeniť na energiu a energia na hmotu ako to dokázal Albert Einstein (E = m.c 2). Teda každá hmota je nositeľom takpovediac vlastnej hmotnostnej energie ale i potenciálnej energie. Človek však, zdá sa, má tých energií viacej druhov, hlavne tých nefyzikálnych...

 

Fakty o kravskom mlieku
RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.

   Keď britský vedec Dr. John Fetherle ešte v roku 1780 upozornil na fakt, že konzumácia syrov môže spôsobovať migrénu u detí i dospelých, nedostalo sa mu príliš veľkého uznania od kolegov lekárov. Zdalo sa im, že taká jednoduchá vec, ako syr, nemôže byť zodpovedná za ochorenie, ktorého dlhodobou a neús-pešnou liečbou si zarábali na živobytie celé generácie lekárov. Výskumy ďalších desaťročí však Fetherleho záver potvrdili a v súčasnosti je odporúčanie „nekonzumovať syry“ jedným zo základných opatrení pri liečbe migrény.
   Postavenie mlieka a mliečnych výrobkov v našej výžive prešlo v uplynulom storočí výraznou zmenou. Naši predkovia, ktorí zvyčajne po celý život fyzicky pracovali, píjavali v malých množstvách surové kravské mlieko ako samostatnú potravinu...

 

Bioenergia – základ nášho života
MUDr. Ignác Škereň

   Dnes v období celosvetovej energetickej krízy je veľmi dôležité venovať otázkam zdrojov energie zvláštnu pozornosť. Potreba energie vo vyspelých krajinách sa neustále zvyšuje, no prírodné zdroje energie, najmä ropa a plyn sa neustále zmenšujú. Aj preto sa apeluje na šetrenie energiou a na hľadanie nových alternatívnych zdrojov energie.
   U človeka je situácia obdobná. Život dnešného človeka je náročný aj z pohľadu krytia energetických potrieb. Ľudia sú vyčerpaní, regenerácia je nedostatočná a dôsledkom je slabá výkonnosť, alebo aj choroby. Je veľmi dôležité, aby každý poznal svoje schopnosti a nekládol na svoj organizmus viac, než je schopný uniesť. Najmä však je potrebná denná starostlivosť o obnovu energie a používanie len kvalitných zdrojov na jej tvorbu a obnovu...

 

Odstránenie fyziologických blokátorov – cesta k nevyčerpateľnej energii
Ing. Jozef Tomala

   V hektickej dobe, ktorú dnes žijeme, je tohtoročná téma - Energia – základ života veľmi adekvátna. Minimálne 30 rokov som prežil v pocite energetického deficitu. Laicky som sa domnieval, že jedávam málo „hutnú“ stravu, tak som sa naučil výdatne raňajkovať, nosieval som si výdatné desiate, chodil som na štandardné školské, či podnikové obedy. Keď som ma vrátil domov, tam namiesto ľahučk é ho olovrantu ma čakal obed číslo 2 a večer som sa ešte dačím dorazil. Nebol som ani pretučnelý ani chudý a hýbal som sa hlavne na bicykli. Môj životný pocit = stále som mal vnútorný pocit energetického deficitu. Tak som na chleby prikladal plátky šunky, syra a nad kvalitnou paprikou či rajčinou, čo sme mali v záhrade, som sa iba uškŕňal – čo, akú energiu mi to vôbec môže dať...

 

Nekrátené prednášky sa nachádzajú v publikácii Energia – základ života, ŠVZ, 2005.

Doteraz boli vydané nasledovné publikácie:

Kopem si hrob nožom a vidličkou (1992),
Výživou ku zdraviu (1993),
Zdravie pre všetkých (1994),
O imunitnom systéme (1995),
O alergických chorobách (1996),
Civilizačné choroby (1997),
Potraviny – naše lieky (1998),
Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti (1999),
Ľudia pre tretie tisícročie (2000),
Pripravme si budúcnosť (2001),
Spoznajme svoje slabé stránky (2002),
Aká bude cena zdravia (2003),
Ako a prečo starneme (2004),
Energia - základ života (2005),
Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana (2006).
Naše kĺby, naše kosti (2007)

Publikácie si môžete objednať prostredníctvom ponukového listu.

hore
 
Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.