Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Kontakt

 oznam

Imunitný systém
pozri Poradňa

posledná zmena
15.3.2005

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webového sídla  www.skolaverejnehozdravia.sk medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: SVZ s.r.o. Chalupkova 24, 903 01 Senec. IČO 50697820, DIČ 2120428717. Tel.: 0917 213 627, e-mail:  info@skolaverejnehozdravia.sk.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie záväznej prihlášky Kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky Predávajúceho na webovom sídle. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením záväznej prihlášky zo strany Predávajúceho.

Predmetom zmluvy je účasť Kupujúceho na detoxikačnom kurze, pričom sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť služby na tomto kurze v dohodnutom čase a kvalite.

Ceny pobytov

Všetky ceny kurzov ponúkaných na webovom sídle Predávajúceho sú vrátane DPH. Predávajúci je platiteľom DPH.

Platba za pobyt

Kupujúci na základe výzvy Predávajúceho uhradí platbu za kurz prevodom na účet Predávajúceho.
Súčasťou objednávky je povinnosť Kupujúceho zaplatiť cenu Predávajúcemu za objednaný pobyt.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má služba pri prevzatí Kupujúcim.
Ak má služba vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať službu, na ktorej zistil vadu. Chyby treba vytknúť bez zbytočného odkladu od ich zistenia.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby, alebo ak sa vada týka len súčasti služby, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má Kupujúci právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby.

Storno poplatky

1. Kupujúci má právo kedykoľvek pred začatím kurzu odstúpiť od čerpania kurzu, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu. Pri odstúpení od čerpania kurzu je klient povinný uhradiť Predávajúcemu storno poplatok podľa bodu 2. Kupujúci súhlasí s tým a berie na vedomie, že storno poplatok bude započítaný do zaplatenej ceny kurzu a Predávajúci vráti Kupujúcemu iba zaplatenú cenu pobytu zníženú o storno poplatok.

2. Výška storno poplatkov podľa predchádzajúceho bodu je nasledovná:

Storno poplatky sa účtujú nasledovne, ak doba medzi nástupom na pobyt a odstúpením od čerpania pobytu je:
30 a viac dní ...............................storno poplatok sa neúčtuje
29 – 15 dní ...................................10 % z celkovej ceny pobytu
14 – 3 dní ...................................50 % z celkovej ceny pobytu
2 a menej dní..............................100 % z celkovej ceny pobytu

3. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia kurzu. Za takéto doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená.

4. Pri neskoršom nástupe na kurz alebo predčasnom ukončení kurzu má Predávajúci právo na úhradu dohodnutej sumy za pobyt v plnej výške.

5. Pre prípad ak Kupujúci nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná pohroma) využiť objednané služby v dohodnutom termíne, odporúčame aby si Kupujúci uzatvoril kvalitné poistenie proti storno poplatkom a tiež úrazové poistenie a nárokoval si náhradu v poisťovni.
V odôvodnených prípadoch môže Predávajúci ponúknuť podľa možností iný termín kurzu. V tomto prípade nebude Predávajúci účtovať storno poplatok za služby v pôvodnom termíne. Táto možnosť je riešená s každým klientom individuálne podľa aktuálnej obsadenosti a nie je poskytovaná automaticky.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Vzhľadom na povahu predávaných služieb (poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, pri ktorých sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote) podľa §7, odsek 6, písmeno k, Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, č. 102/2014 Z.z., kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

Zodpovednosť Kupujúceho počas pobytu

Objednávkou kurzu Kupujúci berie na vedomie, že účasť na kurze je zo zdravotného hľadiska výlučne na vlastnú zodpovednosť Kupujúceho. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov alebo alergií, Predávajúci Kupujúcemu odporúča účasť na pobyte vopred konzultovať so svojim všeobecným alebo odborným lekárom.

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že počas pobytu je potrebné dodržiavať pokyny organizátora a že:

- ak Kupujúci nevyplní záväznú prihláškú pravdivo (neuvedie choroby a užívané lieky),
- ak sa Kupujúci nebude riadiť pokynmi organizátora pobytu (pred, počas aj po skončení pobytu),
môže to mať nepriaznivý vplyv na jeho zdravotný stav.

Ak Kupujúci prihlasuje na záväznej prihláške ďaľšie osoby, zaväzuje sa, že týmto osobám včas poskytne všetky potrebné informácie v súvislosti s detoxikačným kurzom.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci (fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo telefónu a e-mailu. Tiež ďalšie údaje uvedené v záväznej prihláške.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 a GDPR o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Osobné údaje Kupujúceho sú v informačnom systéme Predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s Kupujúcim vytvorením a potvrdením záväznej prihlášky prostredníctvom tohto webového sídla.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – poskytovateľom ubytovania počas pobytu.

Osobné údaje Kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Pre tento účel Predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa Kupujúceho. Okrem toho môže Predávajúci vyhotovovať audiovizuálny záznam a fotografie z detoxikačných kurzov, ktoré môže zverejniť na webovom sídle Školy verejného zdravia a v publikáciách z týchto kurzov. Vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu a fotografií sa považuje za spracúvanie Vašich osobných údajov. Takéto spracúvanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov), ktorý dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu existencie oprávneného záujmu, ktorý prevyšuje nad Vašim právom na ochranu súkromia. Námietky voči spracovaníu týchto údajov na marketingové účely môže Kupujúci kedykoľvek uplatniť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu Predávajúceho so žiadosťou o ich odstránenie. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. Na základe písomnej žiadosti môže Kupujúci od predávajúceho žiadať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje Kupujúceho spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov,
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú o Kupujúcom predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže Kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u Predávajúceho namietať voči:

  • spracúvaniu osobných údajov Kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov Kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webového sídla môže Predávajúci ukladať na zariadení Kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si webové sídlo môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Webové sídlo Predávajúceho môže používať súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení Kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetových stránok. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude Kupujúci pri opakovanej návšteve webového sídla pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetových stránok nemusia byť funkčné.

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.skolaverejnehozdravia.sk

www.svz.szm.sk

e-mail: info@skolaverejnehozdravia.sk

poradna@skolaverejnehozdravia.sk

svz@szm.sk


Tel. č.: 0917 213 627 (v pondelok a v stredu v čase 20:00-21:00 hod. okrem sviatkov a termínov kurzov).

Počas kurzov môžete zavolať na tel.číslo 0917 213 627
(v pondelok a v stredu 20:30-21:30 hod.)

späť

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.